Uitleg over het VN-verdrag handicap

Mensen met een beperking hebben volgens het Internationaal Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap recht op onder andere werk(gelegenheid). Dit recht houdt in:

1)het verkrijgen van de mogelijkheid om in het levensonderhoud te voorzien door middel van 2) in vrijheid gekozen of 3) aanvaard werk 4) op een open arbeidsmarkt en 5) in een open en toegankelijke werkomgeving.

Discriminatie in alle stadia van werkgelegenheid en werk is verboden, te weten bij:

1) de werving en selectie, 2) het behoud van werk, 3) loopbaanontwikkeling en 4) veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Ook het opdoen van werkervaring bij een overheidswerkgever, het recht op gelijke beloning voor werk van gelijke waarde en een veilige en gezonde werkomgeving zonder intimidatie vallen onder het Verdrag.

Wat is het VN-verdrag handicap?

In 2016 heeft Nederland zich officieel verbonden aan het VN-verdrag handicap, een belangrijk mensenrechtenverdrag. Het verdrag versterkt de positie van mensen met een beperking. Het richt zich op alle aspecten van het leven, namelijk: wonen, reizen, sporten, recreëren, stemmen tijdens verkiezingen en deelnemen aan het politieke leven, leren en ontwikkelen én werken.  

Wie valt onder het VN-verdrag handicap?

Niet alle mensen die een handicap of ziekte hebben, vallen onder het Verdrag. Het gaat om mensen die langdurig fysiek (lichamelijk), mentaal (geestelijk of psychisch) en intellectueel of zintuiglijk een handicap hebben. Ook mensen met dyslexie, een stoornis in het autistische spectrum (autisme) of een chronische ziekte vallen daaronder. Volgens het Verdrag is het denken over mensen met een handicap als personen die hulp en ondersteuning nodig hebben, achterhaald. Uitgegaan wordt van de gedachte dat de nadruk ligt op de capaciteiten, talenten, kennis en vaardigheden van deze mensen. Niet de handicap of ziekte op zich is belemmerend of beperkend, maar de samenleving werpt deze drempels vaak onbewust op, zo is de gedachte van de opstellers. Daardoor kunnen veel mensen met een handicap of chronische ziekte bijvoorbeeld niet op basis van gelijk(waardig)heid meedoen op de arbeidsmarkt en op tal van andere terreinen.

Wie moeten of kunnen zich inzetten?

De overheid – denk bijvoorbeeld aan werkgevers – moet ervoor zorgen dat er geen drempels worden opgeworpen voor mensen met een beperking. Ook moet zij de rechten van deze groepen mensen promoten, eraan bijdragen dat die verwezenlijkt kunnen worden en die rechten versterken/verbeteren. In ieder geval moet de overheid voorkomen dat de positie van mensen met een beperking of chronische ziekte (op de arbeidsmarkt) achteruit gaat en dat er discriminatie plaatsvindt. Dat staat ook in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

Werkgever en medewerker

Ben jij werkgever of ambtenaar met een beperking, dan kun je actief bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen en verplichtingen in het Verdrag.

Download hier de folder VN-verdrag handicap

Kijk voor meer informatie over het VN-verdrag handicap op: mensenrechten.nl

Laat je inspireren door de ervaringen en verhalen van mensen uit de praktijk die het Verdrag gezicht en context geven.

Ben jij ook een Onbeperkte Denker?